หน้าเว็บ

krucholticha

krucholticha
lovely English teacher

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

Phrasal verbs
Phrasal verbs หรือ two-word verbs คือ กริยาที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นกริยา ( verb ) และคำอื่น ( มักเป็นคำบุพบท ) เมื่อรวมกันแล้วความหมายมักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่นgive up , get up
นิยมใช้กันมากในภาษาอังกฤษ ทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างของ Phrasal verbs ประกอบด้วยสองส่วน คือ คำกริยาและส่วนประกอบ
      verb + preposition or particle
      put + out = put out (to extinguish) ดับไฟ
Inseparable Verbs with no objects
คือ Phrasal verb ที่ต้องติดกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ ไม่ต้องมีกรรม เช่น
set off ออกเดินทาง Speed up เร่งความเร็ว
Wake up ตื่นนอน Stand up ยืนขึ้น
Come in เข้ามาถึง Get on ขึ้น (รถ) / เข้ากันได้
Carry on ทำต่อไป Find out เรียนรู้
Grow up เติบโต Turn up ปรากฏตัว
Seattle down ตั้งรกราก ลงหลักปักฐาน
Example: The plane will set off at 6 o`clock
Inseparable Verbs with objects
คือ Phrasal verb ที่ต้องอยู่ติดกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้ แต่ต้องมีกรรม เช่น
Look after เลี้ยงดู Look into สอบถาม ตรวจสอบ
Run into ชน Come across พบโดยบังเอิญ
Take after เหมือนถอดแบบ Deal with ติดต่อ เกี่ยวข้อง
Go off ออกไป จากไป หยุดทำงาน Cope with จัดการ
Example : The parents look after their children

Separable verbs
Separable verbs ที่แยกจากกันได้ มักจะต้องการกรรม
Turn on เปิด(ไฟ) Turn off ปิด (ไฟ)
Turn down หรี่ (เสียง) Swith off ปิด
Look up มองหา Take off ถอด ออกดินทาง
Try on ลองสวม
วางกรรมตรงไว้หน้า หรือ หลัง preposition ก็ได้
Example : Please turn off the light before going out off
: Please turn the light off before going out
Three-Word Phrasal Verbs
คือ Phrasal verb ที่ไม่มีกรรมและบางครั้งมีการใช้บุพบทมากกว่า 1 ตัว เช่น
Get on with ทำต่อไป ไม่หยุด Cut down on ลดปริมาณลง
Look out for เตรียมพร้อม Catch up with ตามทัน
Run out of หมด Get down to เอาจริงเอาจัง
Stand up for ปกป้อง เดือดร้อนแทน Look down to ดูถูก
Look up to ยอมรับนับถือ Put up with อดทน
Look out on มองออกไป
Example : I must get on with my work

แบบฝึกหัด
เฉลยแบบฝึกหัด


แบบฝึดหัด
1) Quick!........... the bus. It's ready to leave.
2) I don't know where my book is. I have to………..it.
3) It's dark inside. Can you…………..the light, please?
4) ………the form, please.
5) I need some new clothes. Why don't you………… these jeans?
6) It's warm inside………..your coat.
7) This pencil is really old. You can…….. it……..
8) It's so loud here. Can you………….the radio a little.
9) The firemen were able to………. the fire in Church Street.
10) Does your little brother……….. ghosts?


เฉลยแบบฝึกหัด
1) Quick! Get on the bus. It's ready to leave.
2) I don't know where my book is. I have to look for it.
3) It's dark inside. Can you switch on the light, please?
4) Fill in the form, please.
5) I need some new clothes. Why don't you try on these jeans?
6) It's warm inside. Take off your coat.
7) This pencil is really old. You can throw it away.
8) It's so loud here. Can you turn down the radio a little.
9) The firemen were able to put out the fire in Church Street.
10) Does your little brother believe in ghosts?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น